Đội ngũ giảng viên

         ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
ĐƠN VỊ: KHOA LUẬT KINH TẾ

Ban lãnh đạo khoa:

1. ThS. Võ Song Toàn - Phó trưởng khoa, phụ trách

Đội ngũ giảng viên: 

1. ThS. Bùi Kim Dung

2. ThS. Vương Tuyết Linh

3. ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

4. CN. Hoàng Thị Huyền Trang

5. TS. Lâm Tố Trang

6. ThS. Nguyễn Kiên Bích Tuyền

7. ThS. Bùi Huy Tùng

Bộ phận văn phòng: 

1. CN. Nguyễn Thị Lan Anh