Ban chủ nhiệm khoa Luật kinh tế

1. Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa 
    ThS. Võ Song Toàn
2. Trưởng bộ môn Luật cơ sở
    ThS. Võ Song Toàn 
3. Trưởng bộ môn Luật kinh doanh
    TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

 Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa 
    ThS. Võ Song Toàn

Khoa Luật kinh tế - BUH