Bộ phận văn phòng

1. Giáo vụ khoa
    Phạm Xuân Vương 
2. Thông tin liên hệ
    ĐT: 028.37.200.151
    DĐ: 0916.663.974
    Email: khoalkt@buh.edu.vn