Giảng viên khoa Luật kinh tế - BUH

1.     ThS. Võ Song Toàn – Phó trưởng khoa – phụ trách khoa

2.     TS. Nguyễn Thị Thuy Thủy – Trưởng bộ môn Luật kinh doanh

3.     TS. Nguyễn Ngọc Anh Đào – Giảng viên

4.     PGS.TS. Hồ Xuân  Thắng - Giảng viên

5.     ThS. Bùi Kim Dung - Giảng viên

6.     ThS. Nguyễn Thị  Kim Thoa - Giảng viên

7.     ThS. Bùi Huy Tùng - Giảng viên

8.     TS. Nguyễn Kiên Bích Tuyền - Giảng viên

9.     ThS. Vương Tuyết Linh - Giảng viên

Giảng viên khoa Luật kinh tế - BUH
Giảng viên khoa Luật kinh tế - BUH
Giảng viên khoa Luật kinh tế - BUH
Giảng viên khoa Luật kinh tế - BUH
Giảng viên khoa Luật kinh tế - BUH
Giảng viên khoa Luật kinh tế - BUH
Giảng viên khoa Luật kinh tế - BUH
Giảng viên khoa Luật kinh tế - BUH
Giảng viên khoa Luật kinh tế - BUH
Giảng viên khoa Luật kinh tế - BUH
Giảng viên khoa Luật kinh tế - BUH
Giảng viên khoa Luật kinh tế - BUH
Giảng viên khoa Luật kinh tế - BUH

                                                                               Khoa Luật kinh tế - BUH