Thông báo

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

14:07 18/04/2019


Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đạt giấy chứng nhận chính thức hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2015